Автор: Ратка Димитрова Категорија: есеј
ИСПОЛНИТЕЛСКА ДИСЦИПЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: есеј
ВРВНО МАЈСТОРСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1983

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ИНТЕРЕСЕН КОМПОЗИТОРСКИ ОБИД

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.02.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
НЕКОИ АСПЕКТИ НА МУЗИЧКИОТ АМАТЕРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.01.1976

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
БАРТОК И НИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ШТО СО ЗАБАВНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ШУНДОТ ВО МУЗИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1975

Автор: Тома Прошев Категорија: есеј
МУЗИЧКАТА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА КАЈ НАС. МУЗИЧКАТА КРИТИКА НЕ Е ВО ОФАНЗИВЕН ОДНОС КОН СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.04.1974

Автор: / Категорија: есеј
ПОГЛЕД КОН МИНАТОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1971

Автор: Сотир Голабовски Категорија: есеј
НОВИОТ МУЗИЧКИ ЈАЗИК КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1969