Автор: Тина Иванова Категорија: друго
СУПКУЛТУРА – ДВИГАТЕЛ НА КРЕАТИВНОСТ
Македонија малку вложува во супкултурата.

Периодика: Утрински весник Датум: 19.11.2010

Автор: Александар Димитровски, новинар во пензија Категорија: друго
ЗОШТО Е ЗАБОРАВЕН ПЕТРЕ БОГДАНОВ-КОЧКО
за еден од иницијаторите и основачи на првата македонска опера

Периодика: Утрински весник Датум: 07.05.2010

Автор: Тина Иванова Категорија: друго
КОЈ ЌЕ ЈА ПЕЕ ДРЖАВНАТА ХИМНА?
РАСФОРМИРАН Е ХОРОТ НА МРТВ

Периодика: Утрински весник Датум: 05.12.2000

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: друго
КОГА Е ЈУБИЛЕЈОТ НА ОХРИДСКО ЛЕТО?
ЗАПОЧНА ЛИ ОХРИДСКОТО ЛЕТО ВО 1961 ИЛИ ВО 1962 ГОДИНА

Периодика: Утрински весник Датум: 19.06.2000

Автор: Оливер Белопета Категорија: друго
МУЗИКА ШТО ПЛАШИ
ЗА ЏЕЗОТ, ФЕСТИВАЛОМАНИЈАТА, ЧИК КОРИА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1994

Автор: О. Сп. Категорија: друго
ПРЕМИЕРНИОТ ПОЧЕТОК – СО КАМЕРНО ДЕЛО
поводи

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1981

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: друго
„ЗЛАТНА ЛИРА“ ЗА ВАСКА БИЏОВА-ГАЈДОВА

Периодика: Вечер Датум: 25.04.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: друго
IN MEMORIAM. ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ

Периодика: Вечер Датум: 23.01.1979

Автор: Славолјуб Маринковиќ Категорија: друго
ГОДИНИ НА РАЃАЊЕ И ПОДЕМ

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1978

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: друго
IN MEMORIAM: СЕРГИЕ МИХАЈЛОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.09.1975

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: друго
КОНТИНУИРАН ТВОРЕЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 23.11.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: друго
ПЕСНАТА ГО ОДРЖУВАШЕ ДУХОТ НА БОРЦИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1973

Автор: / Категорија: друго
ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И СОСТОЈБИТЕ ВО МУЗИЧКИОТ ЖИВОТ КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1972

Автор: Душан Трбојевиќ, Категорија: друго
ЗА КРИТИКАТА НА В. ЧУЧКОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1971