ДИГИТАЛНА АРХИВА
НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КРИТИКА
(1935-2010)

Раководител на проект:
Марко Коловски
Соработници:
м-р Елени Новаковска
м-р Јана Коловска-Бојовиќ
д-р Јулијана Жабева-Папазова
м-р Даница Андевска
Веб реализација:
Sprint Studio

Проектот е поддржан од Министерство за култура на РС Македонија