Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
ЗЕМЈА НА МУЗИКАТА
МАКРОПРОЕКТ НА МАНУ: ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА (7)

Периодика: Утрински весник Датум: 08.04.2000