Автор: Елени Новаковска Категорија: есеј
СИНКРЕТИЧНОСТ НА МУЗИКАТА, ТАНЦОТ И ГОВОРОТ
македонскиот музички фолклор и џезот

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1998

Автор: В. Димитровска Категорија: критика
ФОЛКЛОРОТ НЕИСЦРПНА ИНСПИРАЦИЈА
наши средби: стојан стојков

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1994

Автор: Лилјана Мазова Категорија: интервју
СВРТУВАЊЕ КОН ИЗВОРНИОТ ФОЛКЛОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1973

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ДОЖИВУВАЊЕ И – ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.07.1968

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
МЕЃУ СПЕКТАКУЛАРНОСТА И СТИЛСКАТА НАДГРАДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.04.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗНАНСТВО СО ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО НА ПОВЕЌЕ НАРОДНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1964

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ФОЛКЛОРОТ И СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВУЛГАРИЗАЦИЈА НА ФОЛКЛОРОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.03.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАСТАПОТ НА „ТАМБУРИЦА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.06.1962

Автор: Ксенија Гавриш Категорија: критика
НАРОДНАТА ПЕСНА ДЕНЕС

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1962

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШАТА САМОДЕЈНОСТ ДЕНЕС

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1961

Автор: Васил Хаџиманов Категорија: друго
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МУЗИЧКИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ ВО ЛИЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1958

Автор: Мане Чучков Категорија: критика
ПО ПОВОД ОКТОМВРИСКИОТ ФЕСТИВАЛ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1948

Автор: Живко Фирфов Категорија: критика
НАШИТЕ НАРОДНИ СВИРЦИ И НИВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
пред фестивалите во битола и во штип

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.06.1947